Cynlluniau Addas – Dameg y pensaer pell

Un diwrnod ar ôl blynyddoedd o fyw mewn tŷ rhent a dim rheolaeth dros ei heiddo ei hun, dyma Florence, dynes o Guyana, yn penderfynu adeiladu tŷ ym mhentref Buxton, tua 12 miltir o’r brif ddinas, Georgetown. Er yn gymharol dlawd roedd hi wedi llwyddo casglu digon o arian ynghyd i ddatblygu’r prosiect. 

Roedd y tŷ i gael ei adeiladu ar hen dir amaethyddol oedd yn dal i fod o dan berchnogaeth tir feddianwr tramor. 

Edward, dyn o Lundain, oedd yn berchen y tir oedd wedi bod yn nwylo ei deulu ers dyddiau’r Ymerodraeth. Mynnodd Edward weld y cynllun cyn fod Florence yn cael adeiladu. 

Penododd hithau gwmni pensaerniol lleol i ddarlunio cynllun – ystafell wely, cegin, ac ystafell ymolch. Danfonwyd y cynllun i ffwrdd i gael sêl bendith Edward. 

Ond edrychodd Edward, oedd yn byw yng nghanol tai crand cerrig Knightsbridge, ar y cynllun a phenderfynu nad oedd at ei ddant. Yn un peth roedd y tŷ yn sefyll ar stilts; wedi ei wneud allan o bren; ac yn llawer rhy fach. Nid dyna sut mae adeiladu tŷ, meddyliodd Edward. 

Comisiynodd yntau gwmni o Lundain i gynllunio tŷ a danfon y cynllun diwigiedig yn ôl at Flo yng Nguyana. 

Roedd y cynllun newydd yn gwbl anaddas ar gyfer Buxton a bu raid iddi dalu unwaith yn rhagor i’w phensaeri ail-gynllunio’r tŷ gan ymgorffori rhai o ddiwygiadau Edward cyn ei ddanfon yn ôl ato. 

Ond roedd y cynllun yn parhau i fod yn estron iddo, a methodd yn lan a gwerthfawrogi rhinweddau’r cynllun. Aeth hyn ymlaen am beth amser gyda Flo yn gorfod talu arian prin i ddiwygio eu chynlluniau er mwyn cyd-fynd a gofynion Edward. 

Yn y diwedd dyma nhw’n cytuno ar gyfaddawd – cyfaddawd anghyfforddus iawn i Flo. Byddai’r tŷ yn cael ei adeiladu allan o bren, ond heb ddim stilts. 

Er gwaethaf hynodrwydd pensaerniol cynllun terfynol Edward methodd Flo a byw yn y tŷ erioed. O fewn dim i orffen adeiladu daeth tymor y glawogydd mawr a chan nad oedd y tŷ ar stilts fe lifodd y dŵr drwy’r tŷ gan ddinistrio’r cyfan. 

Mynnodd Flo ei bod hi’n cael cynllunio ei thŷ ei hun gan ddefnyddio pensaeri ac adeiladwyr lleol. Dysgodd Edward ei wers, ac, ar Fawrth 3ydd, symudodd Flo i fewn i’w thŷ newydd yn seiliedig ar y cynlluniau gwreiddiol oedd yn ei chadw’n ddiogel rhag y llifogydd.