Pencampwyr ein Cymunedau

Rwyf eisioes wedi cyfeirio at gynllun Cymdeithas Fawr (Big Society) Llywodraeth Llundain yn fan hyn. Dydi o’n ddim mwy na Chon Mawr – geiriau hardd i guddio toriadau cyllidol eidiolegol. Mae’n nhw am i ni wneud gwaith y Llywodraeth drostyn nhw. Mae’n nhw am leihau’r wladwriaeth yn sylweddol, gan breifateiddio pob dim sydd â’r potensial i wneud elw (iechyd, addysg, tir ayb) ac ein cael ni i wneud y gwaith nad sy’n broffidiol (gofal cymdeithasol, cynghori, gofal dros y bregus ayb). Dyna fel y mae’n nhw’n edrych ar gymdeithas a bywyd, fel menter elw a cholled. Fel arall yn union ydw i’n gweld pethau. 

Ond dydi hynny ddim i ddweud nad ydw i’n gefnogwr o wirfoddoli. Fel yr wyf eisioes wedi nodi yn y blogiad yma rwy’n gweithio’n agos iawn gyda gwirfoddolwyr ac yn gwirfoddoli fy hun. Mae gwirfoddoli yn rhoi boddhad ac yn werth chweil, ac mae yna bobl yn byw yn ein plith sy’n gweithio’n ddiflino dros gwahanol brosiectau gan dderbyn dim rhodd materol am eu gwaith yn amlach na pheidio, ac yn cael eu hanwybyddu llawer yn rhy aml.  Ond dyma’r bobl sy’n iro olwynion ein cymdeithas. Hebddyn nhw byddai ein cymunedau yn lefydd tipyn tlotach. 

Ystyriwch y rhai hynny sy’n rhoi o’u gwirfodd i hyfforddi y tîm pêl-droed lleol, o’r ieuenctid drwodd i’r brif XI, yn trefnu’r tim, sicrhau fod y gwaith papur wedi ei wneud, hel noddwyr, paratoi’r cit, sicrhau fod offer hyfforddi addas wrth law a llawer iawn mwy. Neu beth am y lleiniau bowlio â’r tîmoedd sy’n ymwneud â nhw, a’r gwaith sydd angen ei wneud i drefnu’r gynghrair, paratoi llain ayb? Mae’r un yn wir gyda thîmoedd criced, rygbi, pêl-rwyd, a phob maes chwarae arall. Yna mae ganddom ni bobl sy’n trefnu bandiau cerddoriaeth, grŵpiau cerdded, clybiau ieuenctid, clybiau gweu, grwpiau gwleidyddol lleol, canghenau elusenau, Rotary, Lions, Merched y Wawr, gŵyliau, cyngherddau, boreuon coffi ayb ayb. Dychmygwch gymaint yn sâlach fyddai ein cymunedau hebddyn nhw. 

Mae’r rhain oll a gymaint yn fwy yn cael eu gwneud gan wirfoddolwyr, yn eu hamser eu hunain ac am ddim elw materol. 

Meddylwich am rywun yn eich cymuned chi sydd wedi rhoi o’u hamser i sicrhau llwyddiant rhyw brosiect lleol neu gilydd, boed yn glwb pêl-droed neu’n fore coffi, gan sicrhau ei fod yn digwydd flwyddyn ar ol blwyddyn. 

Mae ganddoch chi gyfle yn awr i ddiolch iddyn nhw a’u henwebu ar gyfer gwobr. 

Mae’r WCVA yn edrych am enwebiadau ar gyfer Gwirfoddolwr Y Flwyddyn 2011, a gallwch lawr lwytho’r ffurflen enwebi yma

Mae miloedd allan yno sy’n haeddu ein diolch . Rwy’n siwr y gallwch chi feddwl am rai.