Cymunedau Annibynol Cydweithredol

Corwen Electricity CooperativeRhai wythnosau yn ôl fe ddarllenom yn y Free Press fod grŵp o bobl leol wedi sefydlu cwmni cydweithredol i ddatblygu tyrbin hydro yng Nghorwen, uwchben Nant Cawrddu.

 

Mae’r cynllun, gan Corwen Electricty Cooperative, yn un blaengar ac uchelgeisiol, ond dyma’n union y math o gynllun sydd angen ar gymunedau Cymru, ac mae i’w groesawi.

 

Soniodd Saunders Lewis a Gwynfor Evans mai cymuned o gymunedau oedd Cymru. Os ydy Cymru am gael yr hyder i fynnu hunanreolaeth unwaith yn rhagor, mae’n rhaid sicrhau fod yr hyder hynny yn bodoli yn gyntaf yn ein cymunedau i gymryd y cyfrifoldeb a rheolaeth dros eu dyfodol eu hun.

 

Dyma sydd ar waith yn y cynllun yma. Rhaid i ni sicrhau ein bod yn hunangynhaliol i’r graddau mwyaf posib. Trwy sicrhau fod ein cymunedau gyda’r gallu i harneisio ynni a chynhyrchu trydan, gallwn sicrhau nad ydym yn ddibynnol ar rymoedd annelwig sydd tu hwnt i’n rheolaeth, megis nwy o Rwsia, niwclear drud a pheryglus, neu olew budr a gwaedlyd.

 

Dychmygwych y chwyldro posib o gael pob cymuned yn hunangynhaliol gyda’u hegni? Gellir darparu trydan rhad i bob aelwyd gan sicrhau fod gwres, tannwydd coginio, a dŵr cynnes ar gael i bawb, beth bynnag fo’u cefndir arianol. Byddai hyn yn ei dro yn rhyddhau arian prin i gael ei wario ar bethau eraill yn hytrach nag ar drydan a nwy/olew.

 

Mae gan Gymru gyfoeth o ynni y gellir ei ddefnyddio i’w drosi’n drydan: o’n nentydd a’n hafonydd; gwynt; yr haul; a’r llanw a thrai.

 

Rhinwedd arall cwmnïau cydweithredol wrth gwrs yw eu bod yn mynnu cydweithio er mwyn llwyddiant. Mae’r farchnad a’r byd cyfalafol yn trio ein hargyhoeddi bod unigolyddiaeth yn beth da, ac mae’r ddelfryd ddylai fod i ni gorlanni gymaint o gyfoeth i’n hunain. Mae cwmniau cydweithredol, o’u hanfod, yn dangos llwybr arall, tecach, a gwell sydd yn golygu fod y gymuned gyfan ar eu helw.

 

Rhaid llongyfarch Ifor Siôn, Glaves Roberts, Mike Paice a Joel Scott am gael y weledigaeth a’r mentergarwch i fynd ati i ddatblygu cynllun mor gyffrous.